I/ TÌNH HÌNH CHUNG: -Tổng số CB-GV-CNV : 25 nữ : 20 -Tổng số đoàn viên công đoàn: 25 nữ : 20 -Tổng số tổ công đoàn: 02 -Tổng số Đảng viên: 14 (nữ 9) 1. Khái quát đặc điểm ...